​កូន Speakers Brand ២ ​កំពុង​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ជិត​ពាក់​កណ្ដាល​លើ​វិបសាយ ​Amazon

​កូន​បាស ឬ Speakers ​ម៉ាក​ល្បី ២ ​គឺ ​UE Boom 3 និង MegaBoom 3 កំពុង​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ ៣០% នៅ​លើ​វិបសាយ​លក់​រាយ Amazon ។

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី