ត្រៀមចាំមើលទាំងអស់គ្នា! ព្រះចន្ទពេញវង់ចុងក្រោយបង្អស់ប្រចាំឆ្នាំ នឹងបង្ហាញខ្លួនយប់នេះ

ព្រះ​ចន្ទ​ពេញ​វង់​ នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី ២០​ខែ​មិនា​ដែល​ជា​ព្រះចន្ទ​ពេញ​វង់​ទី​បី និង​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៩​នេះ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី