មិនធម្មតា! អាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិភ្នំពេញ មានកំណើនខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោក

ការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ Routesonline បង្ហាញ​ថា​អាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិភ្នំពេញ​មាន​កំណើន​អ្នកដំណើរ​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​នា​ឆ្នាំ ២០១៨។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី